Отворено писмо кандидата за директора РТК2 Дарка Димитријевића о нерегуларностима у процесу избора директора

Кандидат за директора канала на српском језику Радио-телевизије Косова (РТК2) и члан УНС-а Дарко Димитријевић упутио је данас отворено писмо Борду Радио-телевизије Косова у ком наводи нерегуларности у процесу избора доиректора овог програма. Писмо преносимо у целости.
Упућено: Председнику БОРДА Радио телевизије Косово Исмету Беџетију

Поштовани господине Беџети,

као кандидат за директора РТК2 желим да скренем пажњу на питање регуларности читавог процеса избора директора канала на српском језику.

Закон о РТК бр.04/Л-046 који је у скупштини Косова усвојен почетком 2012. године, на основу којег је основан други канал РТК2 на српском језику, се не поштује и овим путем ћу Вам указати на флагрантне примере кршења овог закона, поготово у процесу избора новог директора који је још увек у току.

1. Процес избора директора РТК 2 канала је потпуно нетранспарентан. На пример, није објављено ко су кандидати за директора, које су њихове професионалне квалификације и слично. Тиме се крши закон о РТК члан 35.

2. Избор Радне групе  која према закону врши селекцију и предлаже борду најмање два кандидата за директора РТК2 канала, извршен је на начин који не доликује ни једној јавној установи која троши новац грађана. Према закону о РТК јасно је дефинисано, члан 35 став 1.2 и подстав 1.2.1 да ту радну групу  морају  сачињавати медијски експерти или представници цивилног друштва. Борд РТК је у овом случају  прекршио закон јер је изабрао Радну групу где  нема ни једног медијског експерта, нити представника репрезентативних организација цивилног друштва. Осим Генералног директора РТК, г-дина Ментора Шаље, сви чланови комисије се баве неким другим пословима, двојица су музичари, један је власник кафића, један је запослен у ИОМ, а члан Радне групе је и Младен Станковић саветник министра у Влади Косова Далибора Јевтића.

3. Закон је прекршен и приликом аплицирања кандидата јер је прихваћена апликација Николе Крстића, који је до марта 2015. године био Заменик градоначеника Општине Штрпце. Законом о РТК члан 31. Став 1.2 је изричито забрањено оваквим лицима да буду кандидати.

4. Председник Борда г-дин Исмет Беxхети, као и генерални директор г-дин Ментор Шаља у складу са својим законским обавезама, члан 33 став 1.7. генерални директор предузима корективне мере након установљења са његове стране да је било кршење стандарда, правилника и примењивих закона, требали су да спрече нерегулатности приликом избора директора РТК2, што се до сада није десило.

Из свега наведеног  очекујем поништавање читавог процеса избора директора РТК 2 који представља насиље над правом и законом о РТК.

Прослеђено

Генералном директору РТК

Комисији за медије у Скупштини Косова

Парламентарној групи Српска листа у Скупштини Косова

Мисији ОЕБС-а на Косову

Амбасади САД на Косову

Медијима

Гораждевац, 19.05.2016.

С поштовањем кандидат за директора РТК 2,

Дарко Димитријевић

————————–

Letër e hapur e kandidatit për drejtor të Radio Televizionit të Kosovës, kanali në gjuhën serbe ( RTK 2)  Darko Dimitrijeviq lidhur me parregullsitë gjatë procesit të zgjedhjes së drejtorit të RTK 2

Dërguar: Kryetarit të BORDIT të Radio Televizionit të Kosovës Ismet Bexheti

I nderuar z Bexheti,

Si kandidat për drejtor i RTK2  dëshiroj të tërheq vëmendjen lidhur me parregullsitë gjatë të gjithë procesit të zgjedhjes së drejtorit për kanalin në gjuhën serbe.

Ligji për RTK nr.04/L-046,i cili u miratua në Kuvendin e Kosovës në fillim të vitit 2012, dhe sipas të cilit është formuar kanali i dytë RTK në gjuhën serbe, nuk është duke u respektuar dhe me këtë rast do t’i paraqes disa shembuj të shkeljeve flagrante të këtij Ligji, veçanërisht në procesin e zgjedhjes së drejtorit të ri, i cili është edhe më tutje në vazhdim.

Procesi i zgjedhjes së drejtorit  për kanalin RTK 2 është në tërësi jo transparent. Për shembull, nuk është publikuar kush janë kandidatë për drejtor, cilat janë kualifikimet e tyre profesionale dhe të ngjashme, kështu që në këtë mënyrë është shkelur Ligji për RTK, neni 35.

Zgjedhja e Grupit punues, e cila sipas ligjit bën selektimin dhe i propozon bordit së paku dy kandidatë për drejtor të kanalit RTK2, është kryer në mënyrë që nuk i ka hije një institucioni publik, i cili shpenzon paratë e qytetarëve. Në bazë të Ligjit për RTK në mënyrë të qartë është definuar, neni  35 paragrafi 1.2 dhe nënparagrafi1.2.1 se në atë grup punues duhet të marrin pjesë ekspertët e fushës së mediave dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile.Bordi i RTK në këtë rast e ka shkelur ligjin, ngase e ka zgjedhur një grup punues, i cili në përbërje të tij nuk kishte asnjë ekspert në fushën e mediave dhe as përfaqësues  të organizatave të shoqërisë civile. Përveç Drejtorit të Përgjithshëm të RTK, z. Mentor Shala, të gjithë anëtarët e komisionit merren me punë të tjera, dy merren me muzikë, njëri është pronarë i një kafeneje, njëri është i punësuar në IOM, ndërsa anëtar i Grupit punues është edhe MladenStankoviq, këshilltar i ministrit DaliborJevtiq,  në Qeverinë e Kosovës,.

Ligji është shkelur edhe me rastin e aplikimit të kandidatëve, ngase është pranuar aplikimi i z. NikolaKrstiq, i cili deri në mars të vitit 2015, ishte zëvendës i kryetarit të Komunës së Shtërpcës. Me Ligjin për RTK,neni 31. paragrafi 1.2 shprehimisht i ndalohet këtyre personave të jenë kandidat.

Kryetari i Bordit z.IsmetBexheti, si dhe drejtori i përgjithshëm z. Mentor Shala, në bazë të obligimeve të tyre ligjore, neni 33 paragrafi 1.7. drejtori i përgjithshëm ndërmerr masa korrigjuese pas konstatimit të tij se ekzistojnë shkelje të standardeve, rregulloreve dhe ligjeve në zbatim,duhet t’i pengojnë parregullsitë me rastin e zgjedhjes së drejtorit të RTK2, e cila deri më tani nuk ka ndodhur.

Prandaj, pres anulimin procesit të përgjithshëm për zgjedhjen e drejtorit të RTK2, që paraqet shkelje të të drejtës dhe të Ligjit për RTK.

Dërguar:

Drejtorit të Përgjithshëm të RTK

Komisionit për Media në Kuvendin e Kosovës

Grupit Parlamentar Srpska Lista në Kuvendin e Kosovës

Misionit të OSBE-së në Kosovë

Ambasadës së SHBA në Kosovë

Mediave

 

Gorazhdec, 19.05.2016.

Me respekt, kandidati për drejtor të RTK 2,

Darko Dimitrijevic

 

Преузето са: uns.org.rs