Misija OEBS-a na Kosovu: Zastupljenost zajednica u javnoj admiistraciji na Kosovu

Foto GračanicaOnlajn: Zastupljenost zajednica u javnoj admiistraciji na Kosovu

Centralne i lokalne kosovske institucije ne poštuju Zako o civilnoj službi, kao i Zakon o javnoj administraciji, u delu koji se odnosi na zapošljavanje pripadnika manjinskih zajednica, pokazuje izveštaj „Zastupljenost zajednica u javnoj admiistraciji na Kosovu“, koji je uradila Misija OEBS-a na Kosovu. Ukupan procenat zastupljenosti manjina u institucijama iznosui 9, 63%, ali i pokazuje njihovu nejednaku raspodelu, jer u nekim institucijama zajednice nisu uopšte zastupljene, dok ih u nekim ima više od navedenog procenta.

Izveštaj pod nazivom „Zastupljenost zajednica u javnoj admiistraciji na Kosovu“, predstavili su u Prištini Anita MekKina, službenica za zaštitu zajednica i Nikola Petrovski, viši savetnik za zajednice Misije OEBS-a na Kosovu.

Istraživanje koje se odnosi na period od 1.01.2013. do 30.12.2015. godine, rađeno je u 18, od 22 ministarstva i u 34 od 38 opština na Kosovu, a metodologija je bila ista kao i 2013. godine kada je OEBS radio istraživanje na istu temu.

U celini, zastupljenost zajednica u javnoj administraciji, u institucijma centralnog nivoa još uvek ne dostiže prag od 10%, ali je povećana u odnosu na 2013. godinu, sa 7, 85% na 9, 63%. Samo šest od ukupno 18 ministarstava u kojima je rađeno istaživanje, poštuje Zakon o javnoj administraciji i Zakon o civilnoj službi, odnosno zapošljava zakonom propisaih 10% pripadnika manjinskih zajednica. Ministarstvo za zajednice i povratak ima 45% zaposlenih pripadnika manjina, dok na primer Ministarstvo ekonomije zapošljava samo 1% građana i građanki koji nisu Albanci.

Foto GračanicaOnlajn: Zastupljenost zajednica u javnoj admiistraciji na Kosovu

Kao glavni razlog nepoštovanja zakona kada je u pitanju zapošljavanje pripadnika manjinskih zajednica, u ministarstvima uglavnom ističu nedostatak budžeta i nedovoljnu obučenost kandidadata, odnosno nedovoljno obrazovanje i stručnost eventualnih uposlenika. Istraživanje OEBS-a je pokazalo da i sam Zakon o civilnoj službi nije potpuno jasan i i nejasno je da li se prag od 10% zaposlenih građana manjinskih zajednica odnosi na javnu administraciju na centralnom nivou u celini ili bi svaka institucija trebalo da 10% radnih mesta rezerviše za nevećinske zajednice.

Zbog toga Misija OEBS-a poziva Ministarstvo javne uprave da pokrene izmenu člana 11 Zakona o civilnoj službi, kako bi se osigurala pravna jasnoća tog zakona.

OEBS takođe poziva kosovske institucije, i centralnog i opštinskog nivoa da osiguraju pravičnu i srazmernu zastupljenost zajednica u javnoj administrciji potpunom primenom relevantnih zakona, uključujući i dodeljivanje „odgovarajućih sredstava za efikasno sprovođenje pozitivnih mera“, kako piše u izveštaju. Poseban napor se mora učniti na povećanju zastupljenosti kosovskih Roma, Aškalija i Egipćana, sa naglaskom na zastupljenost žena iz ovih zajednica, a među prioritetima je i povećanje zastupljenosti pripadnika manjinskih zajednica na višim pozicijama.

Anđelka Ćup