Upravljački tim ZSO o prostornom planiranju

Upravljački tim za uspostavljanje Zajednice srpskih opština sastao se danas sa predstavnicima opština sa srpskom većinom zaduženim za urbanizam, stambena pitanja i prostorno planiranje.

Na sastanku je konstatovano da je oblast prostornog planiranja, u kojoj će, prema Prvom briselskom sporazumu, Zajednica srpskih opština imati nadležnosti, jedan od ključnih elemenata funkcionisanja lokalnih samouprava i temelj budućeg razvoja opština, i da bi morala da ubuhvati oblasti urbanog i ruralnog planiranja, kao i oblast zaštite životne sredine.

Predstavnici opština objasnili su sa kakvim se problemima svakodnevno suočavaju i predočili na koji bi način sisteme za koje su nadležni trebalo organizovati i učiniti efikasnijim i funkcionalnijim u okviru buduće Zajednice srpskih opština.

Oblast urbanog planiranja, kako je konstatovano, trebalo bi, između ostalog, da obuhvata komunalnu infrastrukturu i komunalne delatnosti, uređivanje stambenih odnosa i stambenog poslovanja, inspekcijski nadzor, aktivnosti na lokalnim i regionalnim urbanističkim planovima, poslove upravljanje javnim površinama, javnog premera i održavanja katastra nepokretnosti, eksproprijacije zemljišta namenjenih za izgradnju infrastrukture i objekata od javnog interesa…

Učesnici sastanka saglasili su se da bi oblast ruralnog planiranja buduće ZSO morala da obuhvata realizaciju lokalnih planova u vezi sa razvojem poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i lovstva, unapređenja poljoprivrednog zemljišta, voda i šuma, zaštitu i inspekcijski nadzor u ovim oblastima, upravljanje i dodelu na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini korišćenje, zdravstvenu zaštitu životinja i bilja, veterinarsku, sanitarnu i fitosanitarnu inspekciju u proizvodnji i prometu životinja, bilja i sadnog materijala…

Sagovornici su ocenili da bi Statutom Zajednice srpskih opština trebalo da bude obuhvaćena i oblast zaštite životne sredine i upravljanje prirodnim resursima i dobrima.