Snežana Jovanović promovisala rad Odbora za bezbednost Opštine Gračanica

U organizaciji Misije OEBS na Kosovu 10. oktobra u centru Prištine održana je javna promocija foruma za bezbednost zajednica sa ciljem da se u osnaži učešće žena, kako u lokalnim, tako i u opštinskim forumima za bedbednost. Koordinatorke odbora iz regiona Prištine promovisale su svoj rad i podelile promotivni materijal koji osnažuje javnu svest o borbi protiv porodičnog nasilja, zaštiti žena i njihovom položaju u zajedničkom radu sa policijom, opštinama i lokalnim stanovništvom.

U javnoj promociji je učestvovala i koordinatorka Opštinskog odbora za javnu bezbednost u Opštini Gračanica, Snežana Jovanović, koja je ujedno i predsednik Lokalnog odbora za javnu bezbednost za Kišnicu, Sušicu i Badovac, jednog od najaktivnijih na Kosovu. Jovanovićeva je na promociji ujedno promovisala rad i napore, kako Opštinskog odbora za bezbednost, tako i lokalnih odbora za javnu bezbednost sa teritorije opštine Gračanica, a koji za cilj imaju obezbeđivanje bolje bezbednosti zajednice u opštini Gračanica.

Snažana Jovanović na zadatku predstavljanja Odbora za bebednost

Ovakav vid promocije foruma za bezbednost zajednica organizovaće se početkom novembra i u Gračanici uz podršku OSCE-a.


Misija OEBS na Kosovu je pomogla razvoj kapaciteta policije i foruma za bezbednost zajednica. Do danas je širom Kosova formirano 65 lokalnih odbora za javnu bezbednost (LOJB) koji rade zajedno sa lokalnom policijom u rešavanju problema i bezbednosnih izazova. Opštinski odbori za bezbednost (OOBZ) su formirani u 34 opštine. U njima je povećano učešće ali i dalje sa zabrinjavajućim rodnim disbalansom u članstvu.

U Strategiji za bezbednost zajednice i Akcionom planu od 2018-2023 se kaže da treba više raditi na povećanju učešća žena u forumima i drugim bezbednosnim mehanizmima. Samo 71 žena od 466 članova učestvuje u svim formiranim Lokanim odborima za bezbednost (LOJB), a nešto preko 15% na osnovnom nivou i nivou sela, sa svega nekoliko žena koje predsedavaju zajednicu u forumima. Samo 103 žene od 700 članova, učestvuje u 34 formirana opštinska foruma,što znači 14.7% na opštinskom bezbednosnom nivou.

U policijskom regionu Priština sa blizu 500.000 stanovnika, žene se suočavaju sa značajnim sigurnosnim i bezbednosnim izazovima. Prema tvrdnjama Policije Kosova, 80% žrtava porodičnog nasilja i 95% žrtava trgovine ljudima su žene. Rodna neravnopravnost u bezbednosnim forumima i nedostatak podsticajnih lokalnih politika koje se bave ovim problemima, zahtevaju dodatne napore kroz zagovaranje i povećanje javne podrške.


Anđelka Ćup