OEBS predstavio izveštaj o dobrobiti i bezbednosti žena na Kosovu

Misija OEBS-a na Kosovu objavila je danas izveštaj o dobrobiti i bezbednosti žena na Kosovu, koja pruža detaljne podatke o obrascima nasilja nad ženama, stavovima prema rodnim ulogama i uticaju koji nasilje ima na živote žena koje su žrtve nasilja.

Anketa pokazuje da gotovo dve trećine žena na Kosovu smatra da je nasilje nad ženama i devojčicama uobičajeno u njihovim zajednicama, dok više od četvrtine smatra da je nasilje veoma često.

„Nasilje nad ženama je oblik rodno zasnovanog nasilja koje sprečava mnoge žene da u potpunosti učestvuju u političkom, ekonomskom i javnom životu u društvu. Ovo je jedno od najrasprostranjenijih kršenja ljudskih prava, koje obuhvata sve generacije i zajednice na Kosovu i u svetu“, rekao je šef Misije OEBS-a na Kosovu, Jan Bratu.

„Mnogi statistički podaci navedeni u izveštaju trebalo bi da budu poziv na delovanje svih nas. Najveća odgovornost je na relevantnim institucijama međutim, ona se takođe odnosi i na svakog pojedinca, kako na muškarce tako i žene, kao i na aktivnu ulogu u prevenciji svih oblika rodno zasnovanog nasilja“ dodao je Bratu.

Anketa (izveštaj) ima za cilj da podigne svest o specifičnim izazovima sa kojima se susreću žene i devojčice i zagovara sveobuhvatnije politike u prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama. Rezultati pružaju dokaze kao osnov odlučivanja koje se bazira na informisanosti, koje će doprineti smanjenju nasilja nad ženama na Kosovu i dovesti do poboljšanja usluga.

Preporuke se odnose na donošenje zakonodavstva zasnovanog na rodnoj ravnopravnosti i njegovoj primeni, poboljšanje međuagencijske saradnje i odgovarajuće obuke, poboljšanje specijalizovanih usluga i podrške ženama, te obrazovanje, bolju informisanost i podizanje svesti. Izveštaj takođe preporučuje uklanjanje jezika diskriminacije i stereotipa u školskim udžbenicima.

A.M.