Влада Косова: Усвојен фискални пакет

фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

Фискални пакет са мерама помоћу у ситуацији епидемије вируса COVID-19, донела је Влада косова на вечерашњој телефонској седници. Мере ће почети одмах са спровођењем.

Преносимо изворно саопштење Владе Косова.

1.1. Двострука исплата вредности социјалне шеме за све кориснике социјалних шема за април и мај месец, у износу до седам милиона и шест стотина педесет хиљада (7,650,000.00 €), укључујући ту и уплату извршену у марту месецу;

1.2. Додатна доплата у износу од тридесет (30 €) евра месечно, свим корисницима социјалних и пензијских шема који примају месечна плачања у износу мањем од сто (100 €) евра за април, мај и јун месец, под условом да су корисници само једне шеме; и поновно врачање на спискове корисника, кориснике којима због непојављивања или неизвршене процене у периоду јануар – март месец 2020. нису обновљена њихова права. Ова мера је у вредности до тринаест милиона (13 000 000,00) евра;

1.3. Финансијска подршка трговачким друштвма који се налазе у финансијским тешкочама као резултат пада њихове актвности због ванредне ситуације у јавном здравству, као што следи:

1.3.1. Покривање трошкова месечних зарада за запослене, у износу од сто седамдесет (170) евра, за април и мај месец, мера до износа од четрдесет и једног милиона (41 000 000,00 евра);

1.3.2. Субвенција за закуп до педесет (50%) вредности закупа за мала и средња предузећа за април и мај месец, мера у износу од од дванаест милиона (12 000 000 €); и

1.3.3. Покривање вредности пензијских доприноса за плате везано за мере предвиђене овом одлуком за април и мај месец до вредности од осам (8.000 000. 00) милиона евра

1.4. Омогућавање бескаматног кредитирања јавних предузећа која имају финансијских тешкоћа због ванредне ситуације у јавном здравству, у циљу обезбеђења њихове привремене ликвидности, са повратом до 31.12.2020., у вредности до двадесет милиона (20.000.000,00 €) ) евра;

1.5. Пружање додатне финансијске подршке општинама Републике Косово које су погођене суочавањем са пандемијом, у случају потребе због евентуалног продужења ванредне ситуације у јавном здравству, у вредности до десет милиона (10.000.000,00 €) евра;

1.6. Обезбеђивање додатка на зараду у вредности од триста (300 €) евра за теренске раднике који су директно изложени ризику да се заразе на свом радном месту (не свим запосленима у институцији): Медицинско особље (лекари и медицинске сестре), полицајци Косовске полиције, службеници (стражари) Поправне службе, службеници Агенције за управљање кризним ситуацијама (ватрогасци), особље (војници) БСК, карантински радници – Приштински студентски центар, службеници инспектората за рад, службеници (инспектори) Пореске управе Косова, Службеници (цариници) Царине Косова, службеници (инспектори) Тржишне инспекције, службеници (инспектори) надлежних општинских инспекција, службеници Инспектората медицине рада, за април и мај месец до вредности од петнаест милиона евра (15.000.000,00 €);

1.7. Доплата од сто (100 €) евра запосленима у продавницама с’прехрамбеним производима, пекарама и апотекама за апри и мај месец, у вредноси до три милиона € 3,000,000.00) евра;

1.8. Исплата месечне помоћи у износу од сто тридесет (130 €) евра, грађанима који изгубе своје радно место због ванредне здравствене ситуације, за април, мај и јун месец, у вредности до четири милиона (4.000.000,00) €) евра;

1.9. Подршка иницијативама и пројектима који имају за циљ побољшање живота невећинских заједница у Републици Косово које су најтеже погођене ванредном ситуацијом у јавном здравству, у вредности до два милиона (2.000.000,00 €) евра;

1.10. Обезбеђивање финансијске ликвидности за:

1.10.1. Микро предузећа и самозапослене преко одређених програма Косовског фонда за кредитну гаранцију Косова у износу до десет хиљада (10.000 €) евра у периоду од 24 месеца, до петнаест милиона (15.000.000,00 €) евра; и

1.10.2. Трговачка друштва / овлашћене компаније које пружају основне услуге (сличне онима у јавним предузећима) с’повратком до 31.12.2020., у вредности утврђеној у тачки 1.4. ове одлуке.

1.11. Повећање буџета за неповратна средсва (грантве) и субвенције Министарству пољопривреде, шумарства и руралног развоја за повећање пољопривредне производње, у износу од пет милиона (5.000.000,00 €);

1.12. Повећање буџета за грантове и субвенције у Министарству културе, омладине и спорта како би се избегла ситуација створена ванредном ситуацијом јавног здравља у спортским и културним активностима, у износу од пет милиона (5.000.000,00 €);

1.13. Подршка извозницима у Републици Косово након завршетка ванредне ситуације у јавном здравству, у вредности од десет милиона (10 000 000,00 евра);

1.14. Финансијска подршка трговачким друштвима која региструју запослене са најмање једноодгодишњим (1) уговором о раду током ванредне ситуације у јавном здрављу, од сто тридесет (130) евра за наредна два месеца након регистрације, до вредности до шест милиона (6.000.000,00 €); и

1.15. Исплата месечне помоћи у износу од сто тридесет (130 €) евра грађанима са тешким социјалним условима, који су пријављени као незапослени у надлежној институцији, а који нису корисници никаквог месечног дохотка из косовског буџета, за април, мај и јуни месец, до вредности од три милиона евра (3.000.000,00 евра);

    1. Министар финансија и трансфера се овлашћује да донесе одлуку о потребним мерама предвиђеним у хитном фискалном пакету ради утврђивања критеријума, рокова, услова, начина спровођења и свих осталих специфичности неопходних за њихову примену, у складу са принципима управљање јавним финансијама.
    2. Све релевантне буџетске организације / институције су дужне да спроведу ову одлуку као и одлука које буду донете у складу са ставом 2. ове одлуке.
    3. Одлука ступа на снагу даном потписивања и спроводи се у складу са важећим законодавством за управљање јавним финансијама.