FHP i YIRH: Tužba opštine Đakovica protiv Dragice Gašić u suprotnosti sa Ustavom Kosova

Драгица Гашић, фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

Fond za humanitarno pravo Kosova i Inicijativa mladih za ljudska prava izrazili su zabrinutost povodom nastale situacije u vezi povratka Dragice Gašić u Đakovicu, “a posebno povodom pravnih radnji koje je preduzela opština Đakovica”. Ove dve organizacije pozivaju lokalne vlasti da povuku tužbu protiv Dragice i postupe u skladu sa Ustavom.

FHP I YIRH podsećaju da je opština Đakovica 6. jula 2021. godine podnela tužbu Osnovnom sudu u Đakovici, dok je predmet ove tužbe „Zahtev za poništenje ugovora o iznajmljivanju stana uz zahtev za privremene mere“. U isto vreme, opština Đakovica je zahtevala da se tuženoj dodeli privremeni pravni zastupnik pošto za istu nije poznato mesto stanovanja.

“Smatramo da su ovakve radnje u suprotnosti sa zakonodavstvom na snazi i nisu u duhu Ustava Kosova, odnosno u suprotnosti su sa članom 156. istog, naslovljenim: „Izbeglice i Interno Raseljena Lica“, u kojem stoji da Kosovo promoviše i olakšava bezbedan i dostojanstven povratak izbeglica i interno raseljenih lica, i pomaže istima da povrate svoju imovinu i lične stvari. Gđa Gašić poseduje neophodnu dokumentaciju kojom se potvrđuje njeno pravo na korišćenje imovine, pravo koje joj je dodeljeno odlukom kosovske Agencije za verifikaciju imovine. Imajući za osnovu zahtev gđe Gašić, ova Agencija je 9. juna 2021. godine oslobodila njen stan udaljavajući porodicu koja je bila tu, a kako bi gđi Gašić omogućila povratak u taj stan”, navode iz Fonda za humanitarno pravo i Inicijative mladih za ljudska prava Kosova.

Naglašavaju da su radnje gđa Gašić bile u skladu sa postupkom za povratak, “ne ugrožavajući ili rizikujući nijednu drugu osobu”, s toga smatraju da je situacija koju je izazvao povratak Dragice Gašić “u suprotnosti sa demokratskim i multietničkim duhom Kosova i ne doprinose procesu suočavanju sa prošlošću”.

FHP i YIRH pozivaju lokalne vlasti Đakovice da postupe u skladu sa Ustavom Kosova” povlačeći tužbu protiv gđe Gašić i olakšavajući njen povratak i boravak u Đakovici”.

Milena Maksimović