Misija OEBS-a predstavila svoju petu sveobuhvatnu procenu zaštite prava zajednica na Kosovu

фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

Institucije Kosova treba da osiguraju kontinuirani napredak i stave veći naglasak na unapređivanju prava nevećinskih zajednica, što je kamen temeljac u izgradnji istinski inkluzivnog, mirnog i stabilnog društva, zaključuje se u danas predstavljenom izveštaju Misije OEBS-a na Kosovu.

Peto izdanje Izveštaja o proceni prava zajednica analizira napredak koji su institucije Kosova ostvarile u odnosu na Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM) Saveta Evrope, u oblastima dijaloga između zajednica, bezbednosti i pravosuđa, jezika, obrazovanja, povratka, socijalno-ekonomskih prava, kulture i medija, saopšteno je iz OEBS-a.

U izveštaju se navodi da su “institucije ostvarile napredak u promovisanju i zaštiti prava nevećinskih zajednica i njihovih pripadnika u skladu sa obavezama iz pomenute konvencije”. Međutim, uprkos napretku u nekim oblastima, preporuke Rezolucije Komiteta ministara Saveta Evrope o Kosovu iz jula 2019. godine i dalje važe za druge oblasti.

U izveštaju se takođe navode pozitivni pomaci tokom četiri godine koje se ocenjuju, uključujući integraciju pravosuđa, usvajanje pravno obavezujuće Uredbe o povratku raseljenih lica i usvajanje nekoliko ključnih dokumenata kojima se utvrđuje praktična politika u oblasti kulturnog nasleđa. Pored toga, zabeleženi su pozitivni koraci u efektnosti Institucije ombudsmana i nastojanjima vlasti da naprave sveobuhvatan institucionalni okvir kojim se omogućava puno uključivanje zajednica kosovskih Roma i kosovskih Aškalija u društvo.

„Misija OEBS-a na Kosovu direktno je uključena u pružanje podrške institucijama koje su postigle ove konkretne rezultate. Nastavićemo da ostvarujemo partnerske odnose sa relevantnim institucijama u daljem postupanju prema preporukama iznetim u ovom izveštaju radi rešavanja identifikovanih problema“, rekao je šef misije OEBS-a na Kosovu, ambasador Majkl Devenport.

„Unapređivanje prava nevećinskih zajednica kamen je temeljac u izgradnji istinski inkluzivnog, mirnog i stabilnog društva“, dodao je on.

Misija OEBS-a na Kosovu ima zadatak da štiti i promoviše ljudska prava i prava zajednica, kao i da razvija demokratizaciju i sektor javne bezbednosti, zaključuje se u saopštenju.

Milena Maksimović