Izveštaj sa okruglog stola u Štrpcu

Nova društvena inicijativa (NSI) i NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) u okviru projekta ,,Odgovorno društvo – transparentne opštine“ organizovali su okrugli sto u Štrpcu o rezultatima, nedostacima i napretku rada lokalnih samouprava i mehanizmima transparentnosti i odgovornosti na lokalnom nivou. Okrugli sto je održan 25.jula 2018. godine u restoranu Lipa u Štrpcu.

Okruglim stolom je moderirao Marko Milenković, programski asistent Nove društvene inicijative koji je istakao zadovoljstvo povodom održavanja okruglog stola, a potom i značaj održavanja ovakve debate u okviru projekta koji ima za cilj uključivanje i povezivanje građana, organizacija civilnog društva i medija sa lokalnim samoupravama u deset opština sa srpskom većinom radi zastupanja i unapređenja transparentnosti i odgovornosti lokalnog nivoa vlasti.

Na pitanje moderatora koliko je opština Štrpce servis građana i na koji način ostvaruju komunikaciju sa građanima, član lokalne samouprave Rodoljub Mladenović je istakao da je opština Štrpce jedna od najtransparentnijih opština na Kosovu i da lokalna samouprava jeste servis građana u velikoj meri kao i da svi u opštinskom rukovodstvu rade na unapređenju saradnje sa građanima.

Kao najveće uspehe u dosadašnjem radu, direktor odeljenja za geodeziju, katastar i imovinu ističe kapitalne investicije i brojne projekte na rekonstrukciji i izgradnji infrastrukture što je ostvareno iz sopstvenih sredstava opštine kao i donatorskim sredstvima. Takođe, Mladenović ističe transparentnost i odgovornost opštine kao veliki uspeh. Nedostatak bi po rečima predstavnika mogao da bude nedovoljno animiranje građana za učešće u radu lokalne samouprave.

Lazar Arsić, član lokalne samouprave opštine Štrpce, ističe da je aktuelna struktura dobila poverenje u trećem mandatu što jasno pokazuje da građani imaju dovoljno poverenja u rad izabranih predstavnika, a navodi da su građani zadovoljni pre svega jer je implementirano dosta projekata koji su zaista izraženi kao potreba od strane građana.

Na pitanje moderatora kakva je uloga civilnog društva u uključivanju i edukaciji građana, Arsić navodi da je lokalna samoupra va dostupna za svaki vid saradnje i da je potrebno organizovati što više debata na ove teme i time informisati građane. Potrebni su programi nevladinih organizacija, i oni nedostaju građanima Štrpca.

Kao dobar primer u dosadašnjem radu neki od učesnika debate navode nove sisteme i informacione tehnologije što je doprinelo pre svega u obaveštavanju i edukaciji građana oodređenim temama. Ali takođe navode i da je pri aktiviranju novih sistema neophodna prethodna edukacija građana.