Nove mere Vlade Kosova stupaju na snagu danas

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн


Na zahtev premijera Avdulaha Hotija, na 51. Sednici Vlade, održanoj juče, donete su nove mere u cilju sprečavanja širenja korona virusa.

Na zahtev premijera Avdulaha Hotija, na 51. Sednici Vlade, održanoj juče, donete su nove mere u cilju sprečavanja širenja korona virusa. Saopštenje i odluke prenosimo u celosti, nelektorisano.

Ulasci stranih i domaćih građana na Kosovu
 1. Strani građani koji ulaze na Kosovo, uključujući one sa dozvolama za privremeni ili stalni boravak na Kosovu, koji dolaze iz zemalja sa visokim rizikom prema zvaničnoj listi ECDC, moraju da imaju negativan RT-PCR test za COVID- 19 urađen u poslednja 72 sata.
 2. Izuzetak od tačke 1 gore čine:

2.1.   Ako strani državljanin uđe na Kosovu preko aerodroma ili preko kopnenih graničnih tačaka i napusti Kosovo u roku od 3 sata preko aerodrom ili kopnene granične tačke, pod uslovom da na ulazu potpiše izjavu da će napustiti Kosovo u roku od 3 sata;

2.2.   Strani državljani koji rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da se pridržavaju međunarodnog transportnog protokola za zaštitu od COVID-19;

2.3.   Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom tranzitnom linijom, pod uslovom da se potpiše izjava da će napustiti teritoriju Kosova u roku od 5 sati;

2.4.   Strane diplomate akreditovane na Kosovu i njihove porodice;

 1. Svi građani Kosova (uključujući one koji borave u drugoj zemlji), po ulasku na Kosovu moraju da predoče potvrdu za negativni RT-PCR test urađen najkasnije 72 sata pre ulaska na Kosovu, u suprotnom moraju de se samoizuju na 7 dana.
 2. Izuzetak od tačke 3 gore čine građani Kosova (uključujući one koji borave u drugoj zemlji) koji su napustili Kosovo u poslednja 24 sata.
 3. Opštine su dužne da obezbede tehničke medicinske timove GCPM-a (glavnih centara porodične medicine), uz podršku Policije Kosova, za kontrolu putnika koji ulaze na granične prelaze: Merdare, Vrbnica, Kula, Elez Han, Jarinje, Bela Zemlja i MAP „Adem Jashari“, uključujući pre svega merenje temperature.
Organizovanje rada javnih institucija i privatnih organizacija/poslovanja
 1. Javne institucije i privatne organizacije/poslovanja bez izuzetka dužni su da svakodnevno prate zdravstveno stanje osoblja u skladu sa „Priručnikom za zaštitu od širenja COVID-19“, uključujući obavezno merenje temperature za sve prilikom ulaska u prostorije.
 2. Sve dok to ne utiče na obavljanje usluga i zadataka institucija, javnim institucijama je naloženo da rade samo sa ključnim osobljem.
 3. Zaposleni sa hroničnim bolestima (u skladu sa zvaničnim cirkularom izdatom od Ministarstva zdravlja pripremljenim u ovu svrhu), trudnice i dojilje izuzete su od pojavljivanja na poslu, kako u javnim, tako i u privatnim institucijama, dok su poslodavci upućeni, za onoliko koliko je moguće, da stvore uslove za njihovo angažovanje na poslu od kuće.
 4. Javne i privatne institucije dužne su da na pristupačnim mestima na ulazu u objekat drže dezinfekciona sredstva za ruke i maske, koja mogu da koriste zaposleni institucija i posetioci.
 5. Javne i privatne institucije dužne su da postave vidljive znakove pravila ponašanja za zaštitu od COVID-19 na ulazu svakog objekta (uključujući znak koji zabranjuje ulazak u objekat bez maski, poštovanje rastojanja itd.) U skladu sa „Priručnikom za zaštitu od širenja COVID-19“.
 6. Rukovodioci javnih institucija, privatnih preduzeća i bilo kog drugog subjekta, dužni su da preduzmu stroge mere za sprečavanje širenja zaraze unutar svojih institucija, sprovodeći kontinuiranu dezinfekciju i preduzimajući sve neophodne mere u skladu sa „Priručnikom za zaštitu od širenja COVID-19 “.
 7. Svim javnim institucijama (centralnim i lokalnim), kao i organizacijama, poslovanjima i privatnim subjektima bez izuzetka, zabranjeno je organizovanje bilo kakvih svečanih ceremonija za kraj godine.Organizovanje obrazovnog procesa
 8. Obrazovni proces u preduniverzitetskim institucijama, javnim i privatnim, za drugo polu-godište počinje 18. januara 2021. godine i organizuje se prema planu Ministarstva obrazovanja i nauke.
 9. Obrazovni proces u svim visokoškolskim institucijama, javnim i privatnim, organizuje se prema nastavnom programu odgovarajućih institucija u onlajn obliku, osim ispita, praktičnog i laboratorijskog rada koji moraju biti organizovani u skladu sa preporukama NIJZK i MZ.
 10. Delatnost javnih i privatnih obdaništa nastavlja se prema proceni i nadzoru opštinskih vlasti, na osnovu „Priručnika za zaštitu od širenja COVID-19“, uključujući svakodnevno merenje temperature dece i osoblja prilikom ulaska u objekte.
 11. Domovi i menze rade u skladu sa Priručnikom za zaštitu od širenje COVID-19.
 12. Svim obrazovnim institucijama na svim nivoima obrazovanja, javnim i privatnim, zabranjeno je organizovanje van-nastavnih aktivnosti, kao što su ekskurzije, grupni izleti, razne zabave nastavnog osoblja i učenika-studenata i slično.
Organizovanje opštinskih hitnih štabova i opštinskih zdravstvenih službi
 1. Od opština se zahteva da imaju potpuno aktiviran opštinski hitni štab za nadgledanje sprovođenje mera, zdravstveno stanje građana zaraženih COVID-19 i druga pitanja, kao i da se koordiniraju sa relevantnim centralnim nivoom.
 2. Opštinski hitni štabovi, direkcija zdravlja i GCPM dužni su da nadgledaju i pružaju potrebne zdravstvene usluge najmanje dve nedelje za osobe zaražene COVID-19 i svakodnevno će izveštavati RCJZ-NIJZK.
 3. Opštine su dužne da pružaju kućne zdravstvene usluge za sve hronične bolesnike i za osobe starije od 65 godina.
 4. Od opština se zahteva da, u saradnji sa Policijom Kosova, obezbede tehničke medicinske timove za obavljanje rutinskih pregleda stranih i lokalnih građana koji ulaze na teritoriju Kosova, kako je navedeno u tački 4 gore u ovoj odluci.
Mere za osobe starije od 65 godina
 1. Osobama starijim od 65. godina dozvoljeno je da izlaze iz kuće tokom rasporeda 6:00 – 10:00 i 16:00 – 19:00 časova, dok van ovog rasporeda imaju pravo da izlaze samo radi hitnih i zdravstvenih potreba dokazujući relevantnim dokumentom potrebu izlaska van ovog rasporeda nadležnom kontrolnom organu.
 2. Ministarstvo rada i socijalne zaštite, u skladu sa stvorenom situacijom i po preporukama NIJZK-a i MZ-a, se upućuje da oslobodi sve korisnike socijalnih i penzijskih šema i olakšica kojima rukovodi MRSZ od redovnog dolaska u dotične kancelarije radi evidentiranja kako se zahteva relevantnim zakonima.
 3. Građanima koji borave u staračkim domovima GMPC-i pružaju sve zdravstvene, socijalne usluge i redovne zdravstvene preglede.
Mere za javne aktivnosti
 1. Zabranjuje se okupljanje građana više od 4 osoba u javnim trgovima, parkovima, javnim mestima, zimskim i sličnim rekreativnim centrima osim u slučajevima dozvoljenim ovom odlukom.
 2. Zabranjuju se sva javna okupljanja na javnim prostorima svih oblika, osim u slučajevima dozvoljenim ovom odlukom.
 3. Zabranjuju se seminari i radionice svih javnih i privatnih institucija.
 4. Zabranjuje se organizovanje svadbi i porodičnih slavlja.
 5. Zabranjuju se verske ceremonije i delatnosti, osim uz učešće uže porodice.
 6. Izuzeci od tačke 29 gore su posebne verske ceremonije koje se organizuju uz posebno odobrenje Ministarstva zdravstva na osnovu preporuka NIJZ-a.
Mere za poslovne aktivnosti
 1. Zabranjuje se delatnost javnih pijaca automobila i stoke.
 2. Klanje životinja je dozvoljeno samo u ovlašćenim prostorima za ovu svrhu.
 3. Dozvoljava se obavljanje sledećih delatnosti (prema NACE kodovima određenim od strane KARB-a – Ministarstvo trgovine i industrije):

33.1.   Zdravstveni sektor,

33.2.   Sektor bezbednosti i pravosuđa,

33.3.   Javni sektor (centralna i opštinska administracija),

33.4.   Sektor proizvodnje,

33.5.   Sektor poljoprivrede i stočarstva,

33.6.   Građevinski sektor,

33.7.   Prevoz robe,

33.8.   Sektor prehrambenih proizvoda,

33.9.   Sektor usluga/distribucije

II. SPECIFIČNE MERE PREMA OPŠTINAMA
 1. Opštine se kategorišu u tri grupe na osnovu rizika od širenja infekcije:

34.1.   Opštine sa niskim rizikom – do 75 zaraženih osoba na 100,000 stanovnika unutar jedne  nedelje (kategorišu se zelenom bojom)34.2. Opštine sa srednjim rizikom – od 76-150 zaraženih osoba na 100,000 stanovnika unutar jedne nedelje (kategorišu se žutom bojom),

34.3.   Opštine sa visokim rizikom – preko 150 zaraženih osoba na 100,000 stanovnika unutar jedne nedelje (kategorišu se crvenom bojom).

 1. Svake nedelje, svakog petka, NIJZ i MZ objavljuju cifre zaraženih prema opštinama i vrše kategorizaciju opština prema nivou rizika opisanog u gornjoj tački.
 2. Mere za opštine sa niskim rizikom (do 75zaraženih osoba na 100,000 stanovnika unutar jedne nedelje):

36.1.   Ekonomskim operatorima je dozvoljeno da rade od 05:00 do 20:00 časova,

36.2.   Trgovinskim centrima je dozvoljeno da rade od 05:00 do 20:00 časova,

36.3.   Ugostiteljskim i gastronomskim delatnostima dozvoljeno je da rade od 05:00-20:00 časova, dok posle 20:00 časova rade sa uslugom “ponesi sa sobom” i “narudžbe za dostavu”,

36.4.   Javnom prevozu je dozvoljeno da radi koristeći do 50% kapaciteta, poštujući „Priručnik za zaštitu od širenja COVID-19“36.5. Taksistima je dozvoljeno da rade sa po jednim (1) putnikom pozadi ili do tri (3) ako su članovi porodice), poštujući “Priručnik za zaštitu od širenja virusa COVID-19”,

36.6.   Institucijama podređenim MKOS-u i opštinama (kao što su pozorišta, biblioteke, filharmonija, galerije, ansambli, baleti, bioskopi, omladinski centri, muzeji, kulturni centri u grupama i slično), dozvoljeno je da rade samo do 20:00 časova koristeći do 30% prostora/površine dotičnih objekata, za sve aktivnosti (kako u nastupima tako i u vežbama), poštujući “Priručnik za zaštitu od širenja COVID-19”,

36.7.   Dozvoljene su sportske aktivnosti u zatvorenim i otvorenim prostorima, gde tokom vežbanja u zatvorenim prostorima mogu učestvovati do 20 osoba, dok tokom takmičenja mogu učestvovati do 50 osoba, na osnovu protokola i domaćih i međunarodnih uputstava kao i na osnovu “Priručnika za zaštitu od širenja COVID-19”,

36.8.   Dozvoljene su teretane i zatvoreni bazeni za pojedinačne rekreativne aktivnosti koristeći samo 40% prostora/površina, poštujući „Priručnik za zaštitu od širenja COVID-19“,

36.9.   Bez obzira na tačke 36.6, 36.7 i 36.8 gore, Ministarstvo zdravstva je ovlašćeno da donosi operativne odluke na osnovu preporuka NIJZ-a za zabranu ovih aktivnosti.

 1. Mere za opštine sa srednjim rizikom (od 76-150 zaraženih osoba na 100,000 stanovnika unutar jedne nedelje):

37.1.   Ekonomskim operatorima je dozvoljeno da rade od 05:00-20:00.

37.2.   Trgovinskim centrima je dozvoljeno da rade od 05:00-20:00.

37.3.   Ugostiteljskim i gastronomskim delatnostima dozvoljeno je da rade od 05:00 do 20:00 časova, dok posle 20:00 časova rade sa uslugom “ponesi sa sobom” i “narudžbe za dostavu”.

37.4.   Svim javnim i privatnim institucijama savetuje se da smanje broj zaposlenih na osnovu njihovih specifičnosti i „Priručnika za zaštitu od širenja COVID-19“;

37.5.   Javnom prevozu je dozvoljeno da radi sa 50% kapaciteta, poštujući „Priručnik za zaštitu od širenja COVID-19“;

37.6.   Taksistima je dozvoljeno da rade sa po jednim (1) putnikom pozadi ili tri (3) ako su članovi porodice, poštujući „Priručnik za zaštitu od širenja COVID-19“;

37.7.   Institucijama podređenim MKOS-u i opštinama (kao što su pozorišta, biblioteke, filharmonija, galerije, ansambli, baleti, bioskopi, omladinski centri, muzeji, kulturni centri u grupama i slično), dozvoljeno je da rade samo do 20:00 časova koristeći do 30% prostora/površine dotičnih objekata, za sve aktivnosti (kako u nastupima tako i vežbama), poštujući “Priručnik za zaštitu od širenja COVID-19”,

37.8.   Dozvoljene su sportske aktivnosti u zatvorenim i otvorenim prostorima, gde tokom treninga u zatvorenim prostorima mogu učestvovati do 20 osoba, dok tokom takmičenja mogu učestvovati do 50 osoba, na osnovu domaćih i međunarodnih protokola i na osnovu “Priručnika za zaštitu od širenja COVID-19,

37.9.   Dozvoljene su teretane i zatvoreni bazeni za pojedinačne rekreativne aktivnosti koristeći samo 40% prostora/površina, poštujući „Priručnik za zaštitu od širenja COVID-19“.

37.10.  Bez obzira na tačke 37.7, 37.8 i 37.9 gore, Ministarstvo zdravstva je ovlašćeno da donosi operativne odluke na osnovu preporuka NIJZ-a za zabranu ovih aktivnosti.

 1. Mere za opštine sa visokim rizikom (preko 150 inficiranih osoba na 100,000 stanovnika unutar jedne nedelje:

38.1.   Zabranjuje se kretanje građana van njihovih kuća/stanova od 20:00 časova do  05:00 časova, osim za hitne i zdravstvene potrebe dokumentovane na odgovarajući način, isključujući iz ove mere zdravstveno osoblje, osoblje bezbednosti, pravosuđa i slično, i radnici ekonomskih operatera kojima se pružaju posebne dozvole za promet;

38.2.   Zabranjuju se ulazi-izlazi građana i automobila na teritoriji dotične opštine od 20:00 pa do 05:00 časova, osim za:

38.2.1.   Zdravstveno osoblje, osoblje bezbednosti, pravosuđa i slično,

38.2.2.   Građane za medicinske potrebe, proizvodnju, snabdevanje i prodaju osnovnih dobara (hrana, lekovi za ljude i životinje i živine),

38.2.3.   Ekonomske operatere i transport robe/usluga kako bi se osiguralo funkcionisanje lanca snabdevanja,

38.2.4.   Građevinske kompanije,

38.2.5.   Operateri koji izvode javne radove.

38.3.   Ekonomskim operaterima je dozvoljen rad od 05:00-20:00.

38.4.   Trgovinskim centrima je dozvoljen rad od 05:00-20:00.

38.5.    Ugostiteljskim i gastronomskim službama dozvoljeno je da rade od 05: 00-20: 00 časova, dok posle 20:00 rade samo uz uslugu „narudžbe za dostavu“.

38.6.   Javne i privatne institucije obavezne su da rade samo sa osnovnim osobljem, koje se osoblje određuje odlukom svake institucije posebno;

38.7.   Javnom prevozu je dozvoljeno da radi sa 50% kapaciteta, poštujući „Priručnik za zaštitu od širenja COVID-19”;

38.8.   Taksistima je dozvoljeno da rade sa po jednim (1) putnikom pozadi ili tri (3) ako su članovi porodice, poštujući „Priručnik za zaštitu od širenja COVID-19”;

38.9.   Podređenim institucijama MKOS-a i opštinama (poput pozorišta, biblioteka, filharmonije, galerija, ansambala, baleta, bioskopa, omladinskih centara, muzeja, kulturnih centara u grupama i slično), dozvoljeno je da rade samo do 20:00 časova koristeći do 30% prostora/površina odgovarajućih objekata za sve aktivnosti (kako u nastupima tako i u vežbama), poštujući „Priručnik za zaštitu od širenja COVID-19“,

38.10.   Dozvoljene su sportske aktivnosti u zatvorenim i otvorenim prostorima, gde tokom treninga u zatvorenim prostorima mogu učestvovati do 20 osoba, dok tokom takmičenja mogu učestvovati do 50 osoba, na osnovu protokola i domaćih i međunarodnih uputstava kao i na osnovu “Priručnika za zaštitu od širenja COVID-19”,

38.11.  Dozvoljene su teretane i zatvoreni bazeni za pojedinačne rekreativne aktivnosti koristeći samo 40% prostora/površina, poštujući „Priručnik za zaštitu od širenja COVID-19”.

38.12.  Bez obzira na tačke 38.9, 38.10 i 38.11 iznad, obavezuje se Ministarstvo zdravlja da izdaje operativne odluke na osnovu preporuka NIJZ-a za zabranu ovih aktivnosti.

III. OBAVEZE INSTITUCIJA ZA SPROVOĐENJE MERA
 1. Obavezuje se Ministar zdravlja da u slučaju potrebe izda uputstva za razjašnjenje tačaka ove odluke.
 2. Obavezuje se ministar zdravlja, AHVK i Policija Kosova, da u saradnji sa opštinskim štabovima za vanredne situacije, nadgledaju sprovođenje ove odluke i dostave Kancelariji premijera nedeljni izveštaj (svakog petka do 16:00 časova).
 3. Obavezuje se Ministar zdravlja, UBKSK i NIJZ da dostave Kancelariji premijera nedeljni izveštaj (svakog petka do 16:00 časova) o sprovođenju mera, stanju u zdravstvenim ustanovama, epidemiološkoj situaciji i prognozama za naredne dve nedelje.
 4. Obavezuje se Ministar zdravlja da na osnovu Zakona o sprečavanju i suzbijanju pandemije COVID-19, da izda operativne odluke u zavisnosti od epidemiološke situacije i preporuka NIJZ-a.
 5. Obavezuje se Policija Kosova i odgovorni inspektorati da nadgledaju sprovođenje mera i ostalih odluka o primeni Zakona o sprečavanju i suzbijanju pandemije COVID-19 na teritoriji Republike Kosovo.
 6. Za prekršioce mera, nadležni organi se obavezuju da izriču kaznene mere u skladu sa Zakonom o sprečavanju i suzbijanju pandemije COVID-19 na teritoriji Republike Kosovo i sa drugim važećim zakonima.
 7. Jedini autoritet koji može da protumači ovu odluku je Ministarstvo zdravstva, dok bilo koja druga institucija može pružiti pojašnjenja odgovarajućim grupama pogođenim ovom odlukom tek nakon odobrenja tog pojašnjenja od strane Ministarstva zdravstva.
 8. Ministarstvo zdravstva je dužno da na svojoj zvaničnoj veb stranici objavi Okružnicu u vezi sa hroničnim bolestima, za koju su osobe prema tački 8 ove odluke izuzete od prijavljivanja na posao
 9. Ukida se Odluka vlade br.01/42 od 11.11.2020. godine
 10. Odluka stupa na snagu 23.12.2020.godine,u 05:00 časova i važi do donošenja druge odluke.