NVO „CPT“ raspisuje konkurs za stažiranje diplomaca iz manjinskih zajednica

Nevladina organizacija „Centar za mir i toleranciju“ iz Gračanice, uz podršku ambasade Nemačke u Prištini, objavljuje konkurs

Nevladina organizacija „Centar za mir i toleranciju“ iz Gračanice, uz podršku ambasade Nemačke u Prištini, objavljuje konkurs za novi ciklus programa “Unapređenje uključivanja diplomaca iz nevećinskih zajednica u administraciju centralnog i lokalnog nivoa na Kosovu“, za diplomirane studente ne većinskih zajednica opština: Gračanica, Ranilug, Parteš, Novo Brdo, Klokot, Štrpce, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić.

Opšti uslovi za prijavljivanje na konkurs:

da budu diplomirani studenti akademskih ili specijalističkih studija,
da nisu stariji od 35 godina,
da poseduju važeću kosovsku ličnu kartu,
da nisu u radnom odnosu.

Neophodni dokumenti za prijavu na konkurs

  1. E – formular za prijavu;
  2. Skenirana fotokopija važeće kosovske lične karte / pasoša;
  3. Skenirana fotokopija diplome;
  4. Skenirano motivaciono pismo (u kojem kandidat objašnjava zašto želi da se prijavi na konkurs i zbog čega smatra da je on najbolji kandidat za ovaj program), ne duže od jedne strane A4.
  5. Skenirani dokazi o pohađanju kurseva i treninga (ako ih ima);
  6. Skenirana pismena preporuka od osobe koja vas poznaje a sa kojom niste u srodstvu i koja nije u sukobu interesa u vezi sa ovim Programom.

Sva neophodna dokumenta se podnose isključivo u elektronskoj formi. Nepotpuna dokumentacija i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće biti razmatrana.

Cilj projekta je da unapredi veštine diplomaca iz srpske i ostalih nevećinskih zajednica, osposobljavajući ih da kao javni službenici stručno i efikasno funkcionišu u jedinicama lokalnih samoupravaili institucijama centralnih vlasti.

Stažisti će za vreme trajanja stažiranja primati nadoknadu od 150 eura, gde će se isplata vršiti u evrima i isključivo putem bankarske transakcije, a po zavšetku, svi kandidati će dobiti sertifkat.

Komisija sastavljena od predstavnika Opština i NVO „CPT“ će odabrati do 75 diplomiranih studenata iz redova nevećinskih zajednica koji će biti deo programa stažiranja u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou. Proces odabira kandidata će biti transparentan i otvoren za javnost, dok će na intervjue biti pozvani samo kadidati koji ispunjavaju sve uslove konkursa. Prednost pri odabiru će imati diplomirani studenti akademskih studija koji su stekli više stepene akademskog obrazovanja. Najmanje 20% primljenih stažista će biti pripadnici drugih nevećinskih zajednica u Opštinama u kojima se projekat sprovodi.

U zavisnosti od situacije sa pandemijom, postoji mogućnost da će kandidati koji su ušli u uži krug pristupiti polaganju pismenih testova i biti intervjuisani putem Skype-a, Viber-a ili bilo koje onlajn platforme koju kandidat poseduje. „CPT“ će delovati u skladu sa svim bezbednosnim preporukama nadležnih zdravstvenih organa, tako da će ne samo postupak selekcije i testiranja, već i kompletan Program biti usklađen sa trenutnom zdravstvenom situacijom uz potpunu primenu i poštovanje svih neophodnih propisanih zaštitnih mera.

E – formular za prijavu se može naći na veb sajtovima Opština, kao i na veb sajtu www.ngocpt.org. Rok za prijavu počinje od datuma objavljivanja, 06.04.2021. i trajaće 24 dana, do 30.04.2021 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu da pošalju svoja dokumenta na isključivo na e-mail adresu cpt.staziranje@gmail.com sa naznakom „PRIJAVA ZA STAŽIRANJE“.

Napomena: Obavezno dostaviti broj telefona kandidata, radi brže komunikacije u vezi sa onlajn testovima i intervjuima.